Gyakori Kérdések

Mit vigyek magammal, ha közjegyzőhöz megyek?

 • Kérem, hozza magával személyazonosságát igazoló érvényes hatósági  igazolványát /személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél/  és lakcímkártyáját.

Mihez szükséges időpontot kérnem? 

 • Egyszerűbb azt leírni, mihez nem szükséges:
 • Nem szükséges időpontot kérni: aláírás hitelesítés, másolat hitelesítés, hiteles cégkivonat, tulajdoni lap, HBNY

Hagyatéki eljárásban lehet-e közjegyzőt szabadon választani?

 • Nem, a hagyatéki eljárásra szigorú illetékességi szabályok vonatkoznak.

Okirat készítése vagy bármilyen tanúsítvány készítése esetén lehet-e közjegyzőt szabadon választani?

 • Természetesen igen. Önnek joga van a közjegyző választásra

Mit kell tudni a HBNY rendszerről? Hogyan regisztrálhatok?

 • Részletes tájékoztatót a mokk.hu honlapon talál.
 • Azonossági nyilatkozat megtétele vagy saját regisztráció után, vagy a közjegyzőnél történt regisztrációt követően lehetséges.  

Mit kell tudni a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetése iránti eljárásról?  

 • Részletes tájékoztatót a mokk.hu honlapon talál.
 • Ezt követően kérjen időpontot.

Hogyan adhatok be fizetés meghagyást vagy fizetési meghagyáshoz kapcsolódó végrehajtási kérelmet?

 •  Ha elektronikus aláírással rendelkezik vagy jogi személy – kivéve társasház – kizárólag elektronikus úton adhatja be.
 • Ha magánszemély, fáradjon be az irodába a szükséges nyomtatvány és iratok átvétele végett.

Honnan tudják meg az érdekeltek halálom után, hogy csináltam e végrendeletet?

 • A közjegyzőnél készített vagy letétbe tett végrendelet/végintézkedés ténye – csak a tény és nem a tartalom – bejegyzésre kerül a Végintézkedések Országos Nyilvántartásába. A hagyatéki eljárás során az eljáró közjegyző hivatalból megkeresi ezt a nyilvántartást.

Kölcsön kaptam magánszemélytől adott pénzösszeget. A kölcsönadó kéri – a közvetlen végrehajtás és a biztonsága miatt –  hogy erről  közjegyzői okirat készüljön. Mi a teendő?

 • Kérem, előzetes időpont egyeztetés után keressék fel a közjegyzői irodát. A közjegyző  személyes megbeszélést követően, amennyiben jogszabályi akadálya nincs,  az Adós kérésére elkészíti a szükséges okiratot.  

Mi a teendő halál esetén örökhagyó  hagyatékával kapcsolatban?

 • A kerületi/helyi  polgármesteri hivatal hagyatéki leltár előadója hívja be  az örököst vagy örökösöket adatszolgáltatásra.

Az új Ptk. – 2014. március 15. napján lépett hatályba – hozott-e jelentős változást az öröklési jogban? 

Igen, sok változást hozott. Változott többek között a kötelesrész mértéke, változtak a kitagadás szabályai, a házastársat megillető örökség.

Az új Ptk. hatálybalépése előtt tett végrendelet érvényes marad? 

Természetesen azzal, hogy az új Ptk. kitagadási okokra vonatkozó rendelkezéseit az új Ptk. hatálybalépése után tett kitagadó nyilatkozatára kell alkalmazni.

Ha az örökhagyó végintézkedését az új Ptk hatályba lépése előtt tette, a kötelesrész mértékére az új Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok – azaz a régi Ptk. – rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az új Ptk. – 2014. március 15. napján lépett hatályba – hozott-e jelentős változást a házassági vagyonjogban? 

Igen, sok változást hozott. Elsődlegessé vált a házastársak szerződéses akarata.

Fontos, hogy a házastársak vagyoni viszonyaira vonatkozó szerződést célszerű bejegyeztetni a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába.

Vita van örökösök között. Mit csináljak?

 • Próbáljanak egymással beszélni, egyezséget kötni. Amennyiben megegyezni nem tudnak, lehetőségük van – még a hagyatéki eljárás előtt – mediátor igénybevételére vagy/és ügyvédtől jogi tanács kérésére.

Ki tud jönni helyszínre a közjegyző?

 • Természetesen van rá lehetőség, hogy indokolt esetben a közjegyző illetékességi területén helyszíni eljárást folytasson le.