Szolgáltatás

Szolgáltatás

 

A közjegyzői tevékenységről általában

 

A világ szinte minden országában ismert a közjegyzősség intézménye.

Történetiségében a  közjegyző mint foglalkozás kialakulása talán a több ezer éves írnoki mesterségből származtatható. A római jog már említi a notariust, a középkorban pedig nagy jelentőséggel bírtak a hiteles helyek.

Ma két alapjaiban elkülönülő közjegyzői rendszert különböztethető meg:  az angolszász típusú  /notary public/ illetve a kontinentális közjegyzősség /civil law notary/ Az angolszász típusú rendszerben a hivatás gyakorlása  nem követeli meg a jogi egyetemi végzettséget és a közjegyző megbízása nem közvetlenül az államtól ered.

A kontinentális jogrendszerben, így Magyarországon is, a közjegyző – civil law notary – minden esetben jogi egyetemi végzettségű és kinevezését az államtól nyeri. Ennek megfelelően közhatalmat gyakorol.

A közjegyző tevékenységének célja: a polgári perek megelőzése, a bizonyítás, végrehajtás megkönnyítése, a jogviták megelőzése.

A közjegyzőt pártatlan jogszolgáltatást végez, titoktartás terheli.

 

A közjegyzői tevékenység Magyarországon
 
Közjegyzői okiratok készítése, melyek lehetnek ügyleti okiratok és lehetnek ténytanúsító okiratok /közjegyzői ténytanúsítás

közjegyzői okiratok :
a közjegyző egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása.

A közjegyző által készített közjegyzői okirat közokirat, mely közvetlenül végrehajtható és különleges bizonyító erővel bír. A közjegyző az okiratok eredeti példányát megőrzi, arról hiteles kiadványt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el.

közjegyzői ténytanúsítványok

– magánokiratokon az aláíró személy aláírásának vagy kézjegyének tanúsítása;

– másolat a közjegyző előtt felmutatott okirattal megegyező volta tanúsítása

– okirat felmutatásának tanúsítása

– nyilatkozat vagy értesítés közlésének tanúsítása

– tanácskozásról és határozatról készített tanúsítvány

– egyéb jogi jelentőségű tény tanúsítása /pl. sorsolás, árverés/

– váltó, csekk és más értékpapír óvásának tanúsítása

– közhiteles nyilvántartás – cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás – tartalmának tanúsítása

 

 

Okirat, pénz és értékpapír megőrzése, bizalmi őrzése – speciális szabályok érvényesülnek

 

-.Közjegyzői nemperes eljárások – speciális illetékességi szabályok érvényesülnek

– hagyatéki eljárás

– közjegyző előtti előzetes bizonyítás illetve igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban   

– értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása

 –Speciális nemperes eljárások, közjegyző illetve közjegyzői kamara által vezetet nyilvántartások – speciális illetékességi szabályok érvénye

– ENYER – az ország területén működő bármely közjegyző az érintett kérelemére tanúsítványt állít ki az érintett személy élettársi nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából.

– HBNY – A hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal, a Polgári Törvénykönyv és az e törvényben foglaltak szerint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. Bővebben: 2013.évi CCXXI.tv.

– VSZNY – Házastársi és Élettársi Szerződések Országos Nyilvántartása. Célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását. A nyilvántartás – ellenkező bizonyításáig –közhitelesen tanúsítja, hogy az abba bejegyzett vagyonjogi szerződés fennáll.

 –fizetési meghagyásos eljárás – lásd https://fmh.mokk.hu

 –végrehajtási záradék – lásd www.mokk.hu Tájékoztató a közjegyzői okiratok végrehajtásának elrendelésével összefüggő egyes kérdésekről